Đóng

Xuất khẩu Chuối

QUY TRÌNH TRỒNG CHUỐI

1. Ươm cây con
2. Làm đất
3. Hệ thống tưới
4. Cây trồng nhỏ
5. Buồng chuối
6. Bao buồng
7. Hệ thống thu hoạch
8. Quy trình đóng chuối